Kategorie produktů

Obchodní podmínky

1. Provozovatel

 

Michal Kaláb
E-mail:      info@levna-vypocetni-technika.cz
Telefon:     732804741
IČ:            74102320
DIČ:          CZ8605064248
Adresa:      Kubíčkova 13 Brno 635 00
 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

 

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.levna-vypocetni-technika.cz jsou pro obě smluvní strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím potvrzením na straně prodávajícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv.

 

 Vyplněním registračního formuláře anebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.levna-vypocetni-technika.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Takto archivované údaje nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí straně, ani jinak použity k marketingové kampani. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud jsou objednací údaje neúplné anebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

3. Dodací podmínky


Prodávající se zavazuje: 
 • dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky
 • dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození po dobu přepravy


Prodávající nezodpovídá za: 

 • zpožděná dodání zboží zaviněné přepravní společností.
 • zpožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
 • za poškození zásilky zaviněné přepravní společností


Kupující se zavazuje:

 • objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
 • neprodleně ověřit, zda zboží nevykazuje vady
 • zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. Prodávající je oprávněný v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.) především při ceně vyšší jak 5.000,-Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky anebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

 

4. Dodací lhůty

 

Dodávky objednaného zboží budou podle dostupnosti produktů a možností prodávajícího realizované v co nejkratším termínu. Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje v rozmezí 1 - 2 pracovních dní u zboží označeného jako "skladem". U zboží, které není skladem je uvedena předběžná doba dodání, která bude v případě změny e-mailem upřesněna.

 

5) Zákonná odpovědnost za vady

 

V balíku vždy najdete daňový doklad. Zákonná odpovědnost za vady začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží.

 

6) Jakost při převzetí
 

·       Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

o     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

o    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

o    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

o    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

o    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  

7) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy má pouze spotřebitel (dle § 419 NOZ každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem (§ 420 a 421), a nejedná přitom sám jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (či samostatného výkonu svého povolání).)

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

8. Ceny zboží
 

Ceny uvedené v našem internetovém obchode jsou platné v čase objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace anebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V ceně zboží není započítané poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojená ke každé zásilce. 

Jsme plátci DPH.

 

9. Platby za zboží
 

Objednané zboží zasíláme expresní službou na adresu udanou zákazníkem v objednávce.


Za zboží možno zaplatit následujícími způsoby: 

 • při přebíraní zásilky v hotovosti (kurýrovi) - doprava + dobírka 181,- včetně DPH
 • platbou předem na bankovní účet - doprava 127,- včetně DPH

 

 Pokud je zásilka viditelně poškozena, nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce.

 

10. Ochrana osobních údajů


Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na webu levna-vypocetni-technika.cz.


11. Reklamace / Reklamační řád

 

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

 

Jak postupovat:
 
V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti:
 • Zboží zaslat na adresu provozovatele e-shopu. 
 • Zboží zaslat přímo na adresu autorizovaného servisu (tato varianta je možná pouze u některého zboží),

Seznam servisních středisek  

 Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.


Příloha obchodních podmínek: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Příloha

5_attachment.pdf
Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace